Werknemers uit andere EU-lidstaten

Collectief-1024x350

Arbeidsvoorwaarden en meldingsplicht werknemers en zelfstandigen uit andere EU-lidstaten (WagwEU)

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) verplicht bedrijven gevestigd in de EU, EER of Zwitserland dat personeel (tijdelijk) detacheert naar Nederland om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in Nederland. De WagwEU heeft ook een aantal administratieve verplichtingen voor zowel de buitenlandse bedrijven/zelfstandigen als u als klant/opdrachtgever.

Schrijven_hand_1024x350

Welke abeidsvoorwaarden gelden er voor werknemers die tijdelijk in Nederland gedetacheerd zijn?

De WagwEU regelt gedetacheerde werknemers vanaf de eerste dag recht hebben op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Deze worden ook wel de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden genoemd.

Download de harde kern van Cao SAG

 

Welke administratieve verplichtingen gelden er voor bedrijven uit de EU, EER of Zwitserland?

  1. De meldingsplicht: werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de bovengenoemde landen zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen. Zij dienen hun melding te doen vóór aanvang van de werkzaamheden, via het Nederlandse online meldloket. Dat geldt voor alle werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. U bent als opdrachtgever verplicht om te controleren of alle buitenlandse werknemers correct zijn aangemeld.
  2. De buitenlandse werkgever is verplicht om op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer de volgende documenten te hebben (of direct digitaal beschikbaar te hebben): arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten dienen na beëindiging van de werkzaamheden nog vijf jaar beschikbaar te zijn; de Inspectie SZW kan hiernaar vragen.
  3. De buitenlandse werkgever heeft de verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen als aanspreekpunt voor de Inspectie SZW
  4. Inlichtingenverplichting (voor beide): de verplichting om op verzoek van de Inspectie SZW informatie te verstrekken die de Inspectie nodig heeft voor het uitoefenen van het toezicht.

    De Inspectie SZW kan een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de meldplicht, het beschikbaar hebben van de documenten of de inlichtingenverplichting.

Wanneer is een zelfstandige meldingsplichtig?

Zelfstandigen werkzaam in de Bouwnijverheid, waar schilders- en onderhoudsbedrijven onder vallen (SBI-code beginnend met: 41, 42, of 43) is een aangewezen sector en daarvoor een geldt een meldingsplicht.

Wat gebeurt er als er niet of onjuist gemeld wordt?

Is de melding onjuist of ontbreekt deze, dan moet u als klant/opdrachtgever dit aangeven in het meldloket. Bij het niet naleven van de verplichte melding riskeert de buitenlandse werkgever, de meldingsplichtige zelfstandige én u als klant/opdrachtgever een boete.

Voor overtredingen van de meldplicht die zijn begaan voor 1 september 2020, wordt geen boete opgelegd. Hiermee krijgen buitenlandse werkgevers, zelfstandigen en u als klant/opdrachtgever enige tijd om bekend te raken met de meldplicht.

Wat doe ik als een gedetacheerde werknemer uit een ander land komt?

Als een bedrijf of zelfstandige buiten de EU, EER of Zwitserland gevestigd is, kunt u hen pas inhuren wanneer een werkvergunning is afgegeven door de immigratie en naturalisatiedienst (IND).

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!