Arbeidstijden volgens de cao SAVG

Prikklok

Arbeidstijden

Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet staan de regels over de maximale werktijden en minimale rusttijden. Deze wet is op iedere medewerker van toepassing. Daarnaast zijn er in de cao SAVG specifieke regels opgenomen over arbeidstijden.

Werkbusje-onderweg-bij-zonsondergang

De cao-regels hebben voorrang op de bepalingen in de Arbeidstijdenwet. Zo is het mogelijk om via de cao langer te werken via meertijdwerk en overwerk. Daarnaast is het via de overlegregeling arbeidstijden en het jaarmodel mogelijk gemaakt om uw medewerkers in het hoogseizoen extra te laten werken om de extra uren te verdisconteren in het laagseizoen.

Normale werkweek

Een normale werkdag duurt 7,5 uren. En een normale werkweek kent 5 dagen á 7,5 uur, oftewel 37,5 uur. Het maximaal aantal te werken uren per loonperiode van 4 weken bedraagt 170 uur. Er kan 7,5 uur gewerkt worden tussen 6.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds (tenzij er in ploegendiensten wordt gewerkt).

Meertijdwerk

In goed overleg mag via meertijdwerk worden afgeweken van de vuistregel van 7,5 uur per dag werken. De extra gewerkte tijd kan worden uitbetaald of gecompenseerd in tijd. Dit wordt in overleg tussen werkgever en medewerker vastgesteld. De door uw medewerkers gewerkte tijd tussen de normale 7,5 uur per dag en 8 uur per dag kunt u uitbetalen, maar uw medewerkers kunnen er ook vrije tijd voor krijgen en dit later opnemen.

Overwerk

Wordt er per loonperiode van 4 weken meer gewerkt dan 170 uur, dan is er sprake van overwerk. Dit geldt ook voor diensten die langer duren dan 8 uur op zaterdag en/of zondag. Van overwerk kan ook sprake zijn als er meer wordt gewerkt dan is afgesproken in de overlegregeling arbeidstijden of het jaarmodel. Zo kan een werkgever extra mankracht inzetten als de situatie daarom vraagt, hoewel de werkgever overwerk niet kan verplichten aan de medewerker.
Meer over Vergoeding overwerk

 

Overlegregeling arbeidstijden

Conform de cao kan afgeweken worden van de normale werkdag van 7,5 uur en de normale werkweek van 37,5 uur om met plusuren het laagseizoen te overbruggen. De voorwaarde daarvoor is dat de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken van beiden, de personeelsvergadering gezamenlijk besluiten om gebruik te maken van de overlegregeling arbeidstijden.

Jaarmodel

Het jaarmodel gaat uit van het systeem van uren sparen in het hoogseizoen en uren opnemen in het laagseizoen bovenop de collectieve wintersluiting. Dit met het doel om de winterwerkloosheid te voorkomen. De voorwaarden zijn wel dat het personeel ermee moet instemmen en dat de werkgever het besluit uiterlijk in week 12 moet aanmelden bij de secretaris van cao-partijen.
Meer over het Jaarmodel

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt