Vakantie

Oranje parasols op strand

Vakantie

Vakantie

In Nederland heeft een medewerker die het hele jaar fulltime werkt recht op 20 vakantiedagen per jaar. Medewerkers die vallen onder de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhouds- en glaszetbedrijf (SAVG) die het hele jaar volledig werken, hebben bovenop deze 20 dagen recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. 

Kalender met rode pin en vliegtuigsymbool

Elk kalenderjaar (12 maanden) bouwt een voltijds werknemer (37,5 uur per week) 25 vakantiedagen op. Als een werknemer slechts een deel van het jaar werkt, wordt de opbouw evenredig aangepast. Stel dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor 7 maanden en 30 uur per week werkt. Dan wordt de opbouw van vakantiedagen voor 2023 als volgt berekend: (7/12) * (30/37,5) * 25 = 11,67 dagen, afgerond naar boven naar 12 dagen volgens de CAO.

In de CAO SAVG zijn er verschillende soorten verlofdagen:

  1. Vakantiedagen (Vakantiedag-potje): 25 dagen inclusief 1 verplichte vakantiedag na Hemelvaart volgens artikel 37 en lid 4.
    Werknemers kunnen vrijelijk gebruikmaken van het Vakantiedag-potje. Als er voldoende dagen beschikbaar zijn, kunnen ze in overleg met de werkgever vakantiedagen opnemen. Als de dagen ontoereikend zijn, kunnen ze onbetaald verlof opnemen. Bij een voltijds dienstverband zijn dit 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

  2. Feestdagen (Feestdagen-potje): 7 algemeen erkende feestdagen volgens artikel 44, geldig als de werknemer normaal op die dag werkt. 
    Feestdagen zijn alleen van toepassing als de werknemer normaal op die dag moet werken, zoals Koningsdag. Er is geen vervangend recht als de werknemer op die dag normaal niet werkt.

  3. ATV-dagen (ATV-potje): 7 niet vrij opneembare ATV-dagen volgens artikel 48, vastgesteld tijdens collectieve wintersluiting. Er zijn 7 niet vrij opneembare ATV-dagen per jaar die worden vastgesteld om de collectieve wintersluiting te overbruggen. De werkgever kan hiervan afwijken en de dagen op een andere datum plannen. De werknemer bouwt geen verlofdagen op voor deze dagen en krijgt ze niet uitbetaald bij het einde van het dienstverband. Ongeacht de indiensttredingsdatum of het parttime percentage heeft elke werknemer recht op de vastgestelde ATV-dagen per jaar om de collectieve wintersluiting te dekken. Echter, parttime werknemers zullen minder dagen nodig gebruiken, de overgebleven dagen kunnen niet vrijelijk worden gebruikt. Zie ook het voorbeeld hieronder. De ATV-dagen vervallen bij ziekte zonder recht op vervangende compensatie.
    ATV-dagen zijn ook alleen geldig als de (parttime) werknemer normaal op die dag werkt. De werkgever stelt deze dagen vast tijdens de wintersluiting. Bijvoorbeeld; woensdag 27 december 2023 is een ATV-dag. Als de werknemer normaal op woensdag werkt, krijgt de werknemer vrijaf met behoud van loon. Er is geen vervangend recht als de werknemer normaal niet op woensdag werkt.

Deze potjes kunnen niet worden geruild of verrekend met elkaar.

 

Reageren op vakantieverzoek

Als u als werkgever heeft besloten om uw bedrijf niet te sluiten tijdens de bouwvak, of als uw medewerker nog vakantiedagen over heeft, dan kan hij deze in overleg opnemen. U kunt een verzoek voor het opnemen van vakantie alleen weigeren als daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan te weinig mankracht.

Let op: reageert u niet binnen twee weken op een verlofaanvraag, dan mag uw medewerker ervan uitgaan dat u het verzoek goedkeurt. Het is dus belangrijk om vakantieaanvragen goed in de gaten te houden.

Vervallen van vakantiedagen

Medewerkers moeten de 20 wettelijke vakantiedagen van het ene jaar opnemen vóór 1 juli van het volgende jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.

Uitgangspunt is dat de dagen die het eerst vervallen het eerst worden opgenomen. Als werkgever moet u de medewerker in staat stellen op tijd zijn vakantiedagen op te nemen, ook als hij nog een tegoed heeft uit vorige jaren. De bedoeling is dat er geen vakantiedagen waarop de medewerker recht heeft, verloren gaan.

Voorbeeld volgorde opnemen vakantiedagen
Ledenadvies_800x450

Downloads

Producten

Vakantiegeld

Werknemers krijgen jaarlijks een vakantietoeslag van 8 % (= 156 keer het PRIS-uurloon). Er wordt geen vakantietoeslag berekend over meeruren en overwerk. De uitbetaling vindt uiterlijk plaats in de maand juni.

Meer info in de cao SAVG

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt