Loon

Berekening-1024x350

Loon

Loon

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juiste betaling van loon aan uw medewerker. Daarbij moet u zich houden aan wettelijke regels voor bijvoorbeeld het minimumloon en aan de geldende cao-afspraken. Gebruik het OnderhoudNL Loonkompas als hulpmiddel om uw medewerkers het juiste loon te geven. Download de loontabellen per week 1 van 2024 met indexatie per 1 juli 2024.

Stapels munten

Per 1 april 2013 geldt de nieuwe functie- en loonstructuur. In de cao zijn 36 referentiefuncties omschreven waarbij iedere functiegroep is gekoppeld aan een plek in het loongebouw. Inschaling gebeurt op basis van ervaring, en niet op basis van leeftijd.
Meer over functie- en loonstructuur

 

PRIS-uurloon en FUWA-toeslag

De cao SAVG kent het zogenaamde PRIS-loon. PRIS staat voor Premie Rechten Informatie Systeem. Het PRIS-uurloon is het minimum bruto-uurloon waarop een medewerker op grond van de cao recht heeft. Bij het PRIS-uurloon kan een eventuele FUWA-toeslag inbegrepen zijn. Dit is een functiewaarderingstoeslag voor medewerkers die door de overgang naar de nieuwe functie- en loonstructuur in 2013 meer verdienden dan het maximum in hun schaal.

Minimum(jeugd)loon

Per 1 juli 2019 heeft de overheid de leeftijd waarop medewerkers het volledige minimumloon krijgen verlaagd naar 21 jaar. 21-jarigen hebben recht op een volledig wettelijk minimumloon. De cao SAVG kent voor leerlingen een hoger uurloon.
Meer over Minimum(jeugd)loon

 

Loonkostenindex

De loonkostenindex geeft aan hoeveel de loonkosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). De loonkostenindex gaat uit van de lage sectorpremie ww voor arbeidscontracten die een jaar of langer duren. Door het grote verschil tussen de hoge en de lage premie kunnen de feitelijke loonkosten afwijken van de index.
Bekijk de actuele loonkosten- en/of materiaalkostenindex op susag.nl

 

Let op het verschil in premies

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 2022 de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 keer het gemiddelde loon per medewerker ligt (was tot en met 2021 10 keer). Met deze verhoging wordt aangesloten bij de nieuwe premiedifferentiatie in de basispremie WAO/WIA (samen nu AOF: Arbeidsongeschiktheidsfonds) vanaf 2022. Deze differentiatie betekent een korting op de basispremie AOF voor kleine werkgevers. Vanaf de loonsom € 882.500 geldt die premiekorting niet. Het betreft hier een algemene premiekorting, dus niet specifiek voor schilders- en onderhoudsbedrijven. Hierdoor ontstaat er een nieuw verschil in de loonkosten tussen grote en kleine bedrijven in Nederland.

 

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)

Per 1 januari 2020 is de sectorpremie komen te vervallen en geldt een lage en een hoge premie voor AWF. De hoogte van de premie is afhankelijk van het type contract. De lage premie is van toepassing als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk
  • en er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

De lage premie geldt ook voor medewerkers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en voor medewerkeers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. In andere gevallen is de hoge premie van toepassing.

 

Ledenadvies_800x450

Loonkostenvoordeel


Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Ga voor meer info over loonkostenvoordeel naar uwv.nl.

Naar uwv.nl

Controlspot.nl

De kans is groot dat u op dit moment te veel loonpremies betaalt. De experts van Controlspot kunnen dit bedrag op basis van ‘no-cure no pay’ voor u terughalen. Met een geautomatiseerde analyse doen zij uitvoerig onderzoek naar uw loonadministratie en halen zij teveel betaalde bedragen terug, direct op uw rekening.

Meer over Controlspot

Nieuws

Meer nieuws