Verlofregelingen

Verlofregelingen

Verlofregelingen

Verlofregelingen

Werkgevers zijn verplicht om werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen zoals calamiteitenverlof en kort verzuimverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Dit kan betaald of onbetaald verlof zijn. In de Cao SAG zijn verschillende bovenwettelijke aanvullingen opgenomen voor seniorendagen, geboorteverlof, rouwverlof en palliatief verlof.

Verlofregelingen: van kort verzuim tot ouderschaps

Onbetaald verlof

In de Cao SAG staat dat de werknemer in afwijking van hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg (Wazo) geen recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort verzuimverlof. Denk aan het thuis blijven voor de loodgieter of afwezigheid om een ziek kind op te halen uit de opvang.

In aanvulling op de Wazo biedt de cao werknemers het recht op onbetaald verlof voor een huwelijk (2 dagen) en een huwelijksfeest (1 dag). Raadpleeg de Cao SAG voor details.

Betaald verlof

De Cao SAG biedt een aantal bovenwettelijke aanvullingen.

 • Geboorteverlof

  De cao regelt het recht op geboorteverlof (voorheen kraamverlof) voor de echtgenoot van 5 werkdagen met behoud van loon. De werknemer moet dit verlof binnen 4 weken na de bevalling opnemen. Na de geboorte van het kind moet de werknemer de werkgever zo spoedig mogelijk laten weten dat hij geboorteverlof wil opnemen.

   

 • Aanvullend geboorteverlof

  Als de werknemer zijn standaard geboorteverlof van 1x het aantal afgesproken werkuren per week heeft opgenomen, mag hij daarna aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken (d.w.z. 5x het aantal afgesproken werkuren per week). Uw werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van zijn kind. De werknemer ontvangt voor dit verlof een uitkering van het UWV van 70% van zijn loon  Dit is geen cao-regeling, maar een wettelijke regeling.

 • Rouwverlof

  Na het overlijden van een partner, kind of ouder heeft de werknemer recht op 10 dagen betaald rouwverlof. De ouder moet ten tijde van het overlijden wel op hetzelfde adres wonen als uw werknemer. De werknemer moet deze dagen aanvullend aan het kort verzuim van maximaal 2 dagen opnemen (calamiteitenverlof, geen loondoorbetaling). In totaal heeft de werknemer dus recht op 12 vrije dagen.

 • Palliatief verlof

  Ook het recht op stervensbegeleiding is opgenomen in de Cao SAG. Werknemers hebben recht op 10 dagen betaald palliatief verlof voor het begeleiden van een terminaal zieke echtgenoot of echtgenote, partner of kind.

 • Verlof bij chronische ziekte

  Een werknemer met een chronische ziekte, heeft als hij in een kalenderjaar voor zijn aandoening meer dan 3 keer behandeld moeten worden, met ingang van de 4e behandeling recht op verlof met behoud van loon over de duur van het werkelijke verzuim dat nodig is voor de specialistische behandeling die hij moet ondergaan en die alleen onder werktijd kan plaatsvinden.

 • Verlof voor medische keuring of PAGO

  Volgens de Cao SAG heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over de duur van het werkelijke verzuim dat nodig is voor medische keuringen op verzoek van de werkgever, dan wel een Gezondheids- en bodycheck oftewel PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek).

Kort verzuim en levensloopregeling

Ondanks het schrappen van de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling, blijven werknemers zelf verantwoordelijk voor de kosten van kort verzuim. Door het eindigen van de wettelijke levensloopregeling werd deze bijdrage bij het brutoloon opgeteld.

Werknemers die t/m 31-12-2011 meer dan € 3.000,- aan levenslooptegoed gespaard hadden, mogen nog wel sparen in de levensloopregeling.

Ledenadvies_800x450

Downloads

Afbouw seniorendagen

In de Cao SAG is een afbouwregeling opgenomen voor seniorendagen. Werknemers van 55 jaar en ouder die in 2016 recht hadden op seniorendagen, mogen tot en met het jaar 2027 extra verlofdagen opnemen.

Meer over seniorendagen

Organisatieverlof

Bent u 'cao-ambassadeur'? Dan heeft u per kalenderjaar recht op 4 dagen (30 uur) organisatieverlof met behoud van loon. De werkgever kan deze kosten declareren.

Download de cao SAG

Gezondheids- en Bodycheck

Doen! Gezondheids- en Bodycheck voor uw medewerker


De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij verzuim benodigd voor medische keuringen op verzoek van de werkgever, dan wel een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO).

Meer over de PAGO

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!