Overstappen naar een andere cao

Schilders-aan-het-werk_1024x350

Overstappen naar een andere cao

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Overstappen naar een andere cao, wat komt daar allemaal bij kijken?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een belangrijk instrument dat de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van werknemers regelt. Soms kan een bedrijf echter behoefte hebben aan een overstap naar een andere cao die beter past bij de veranderende activiteiten van het bedrijf. Soms is een overstap zelfs ‘verplicht’ als de activiteiten van het bedrijf zodanig veranderen dat een andere cao van toepassing is en de huidige cao niet meer. 

cao_1024x350
cao_1024x350

Zeer complex

Het overstappen naar een andere cao is echter van een andere orde dan bijvoorbeeld het overstappen naar een andere bedrijfsarts. Het proces van een overstap is zeer complex en kan gerust twee jaar in beslag nemen. Met regelmaat is een overstap ook helemaal niet mogelijk. Wij informeren u graag hoe zo’n proces er in grote lijnen uit kan zien.

Let op: neem alstublieft contact op met OnderhoudNL Ledenadvies voordat u processen in gang zet. Een dergelijk overstapproces is niet ‘eventjes’ geregeld en hangt heel erg af van alle omstandigheden. Wij willen u hier graag goed over informeren. 

Stap 0: Raadpleeg externe experts 

Voordat een mogelijk proces wordt ingezet, wordt geadviseerd om externe experts, zoals juridisch adviseurs of arbeidsrechtelijke specialisten, te raadplegen om juridisch advies en begeleiding te krijgen tijdens het overstapproces. Deze experts helpen bij het begrijpen van de wettelijke vereisten, mogelijke risico's en de te volgen procedures. Ze kunnen ook bijdragen aan een effectieve communicatiestrategie en onderhandelingen met de vakbonden. 

Stap 1: Zit u bij de goede cao? Evaluatie van de huidige situatie

Voordat een bedrijf de overstap naar een nieuwe cao overweegt of moet maken, is het zeer belangrijk om de huidige situatie te evalueren. Het is van belang om de eigen bedrijfsactiviteiten en de verschillende werkingssferen van de cao's te onderzoeken. Analyseer de activiteiten van het bedrijf en beoordeel of deze nog steeds voldoen aan de werkingssfeer van de huidige cao. Bij de cao SAVG is in dit kader bepalend de werkzaamheden/bedrijfsvoering zoals beschreven in artikel 1 van de cao. 

Als de huidige cao algemeen verbindend is verklaard (AVV), dan is een bedrijf hieraan gebonden. Het bedrijf kan wel proberen aan te tonen dat het bedrijf niet (meer) onder de werkingssfeer van de huidige cao valt, bijvoorbeeld omdat de activiteiten in de loop der tijd gewijzigd zijn (bijvoorbeeld van vooral glashandel naar vooral glaszetten). Een onderzoek hiernaar is nogal complex. Een manier om dit goed in kaart te brengen is contact te zoeken met de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland), een advocatenkantoor of een ander gespecialiseerde organisatie om te laten onderzoeken onder welke cao u valt en wat (indien mogelijk) de gevolgen van een overstap zijn.  

Dit geldt eveneens voor het overstappen naar een ander pensioenfonds. Ga hierbij voorzichtig te werk. Een pensioenfonds heeft namelijk ook een eigen werkingssfeer. Veelal is de werkingssfeer van een cao gelijk aan de werkingssfeer van een aanpalend pensioenfonds. Er kunnen echter verschillen zijn.  

Stap 2: Interne/externe communicatie en betrokkenheid

Het is essentieel om een open en effectieve communicatie met medewerkers, de ondernemingsraad en vakbond(en) te waarborgen tijdens het proces van overstappen naar een andere cao. Informeer en betrek uw medewerkers in een vroeg stadium bij de plannen en leg uit waarom het bedrijf de overstap overweegt of (wellicht) moet zetten). Het is van belang de vakbond(en) hier ook bij te betrekken. Organiseer vergaderingen, creëer een open dialoog en bied de mogelijkheid om vragen en zorgen te uiten. 

Stap 3: Implementatie  

Definieer duidelijk de wijzigingen die een overstap naar een andere cao teweegbrengt. Denk hierbij aan het overnemen, afkopen of bevriezen van (oude) opgebouwde rechten uit de huidige cao. Het omzetten van pensioenregelingen, het aanpassen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, salaris- en verlofsystemen. Na afronding van de onderhandelingen moet de andere cao worden geïmplementeerd, waarbij alle werknemers worden geïnformeerd over de veranderingen. 

Stap 4: Evaluatie en monitoring

Na de implementatie van de andere cao is het belangrijk om een proces van evaluatie en monitoring op te zetten. Het overstappen naar een andere cao is een tijdrovend en complex proces. Als een onderzoek uitwijst dat een andere werkingssfeer van toepassing is, begint het volgende proces: de onderhandelingen en het overzetten/overnemen van rechten en plichten van de huidige en de nieuwe cao. Hierbij komt veel planning, communicatie en betrokkenheid kijken wil de overgang soepel verlopen. Ondersteuning van externe deskundigen is in dit proces erg belangrijk. 

Lees ook (via AWVN): Vivera wisselde van cao: een complexe, maar gecontroleerde operatie

Neem contact op met Ledenadvies voor nadere informatie over dit proces

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt