Overlijden werknemer

Hand op de schouder van collega die het moeilijk h

Overlijden werknemer

Overlijden werknemer

Als een van uw medewerkers komt te overlijden, zijn er een aantal zaken die u moet regelen om het dienstverband op de juiste manier te kunnen afsluiten.

Berekening-1024x350

Dienstverband

Het dienstverband komt per direct te vervallen. Er is geen sprake van ontslag en opzegtermijn.

Betalen kosten bij verblijf elders

Komt uw medewerker te overlijden terwijl hij elders aan het werk is, dan moet u als werkgever de kosten betalen van het vervoer naar de woonplaats van de medewerker. Dat is ook van toepassing wanneer uw medewerker overlijdt tijdens de reis van of naar het werk.

Loon

Volgens de cao SAVG moet u het loon tot en met het einde van de maand waarin het overlijden plaatsvond, afdragen aan de nabestaanden. Voorbeeld: uw medewerker komt op 18 mei te overlijden. Dan betaalt u het loon door tot en met 31 mei. Dit bedrag vermeerdert u met een bedrag dat gelijk is aan twee maal het bruto-maandloon.

Vanaf de dag van overlijden hoeven er geen afdrachten meer plaats te vinden over het loon. Dit gedeelte wordt dus bruto uitgekeerd. Vanaf het moment van overlijden hoeft u geen reiskosten- en uitrustingsvergoeding meer te verstrekken.

U moet daarnaast een eindafrekening opstellen, waarin wordt opgenomen welke de opgebouwde rechten tot aan het moment van overlijden van de medewerker nog moeten worden uitbetaald aan de nabestaanden. In de eindafrekening moeten onder meer (en voor zover van toepassing) de volgende zaken worden betrokken: laatste salaris, vakantietoeslag/ vakantiegeld, afrekening gratificaties, winstdelingen, personeelsobligaties, afrekening vakantiedagen, afrekening lease auto, verlofsparen en levensloop.

U moet de werknemer afmelden bij:

 • Belastingdienst

  U meldt uw medewerker zo snel mogelijk af. Vanaf de dag van overlijden vindt er geen belastingafdracht meer plaats. Nabestaanden moeten het bruto uitgekeerde deel van het loon plus de vergoeding ter waarde van twee maanden loon opgeven voor inkomstenbelasting.

 • BPF Schilders (uitgevoerd door PGGM)

  U meldt uw medewerker zo snel mogelijk af, door middel van het formulier AAD (Aan- en Afmelding Dienstbetrekking). Afdrachten vinden plaats tot het moment van overlijden. Het is voor alle duidelijkheid aan te raden om een AAD tegelijk met de PLO (Periodieke Loonopgave) te versturen.
  • Nabestaandenpensioen
   Als een actieve (premiebetalende) deelnemer van het Bedrijfstakpensioenfonds komt te overlijden, heeft de echtgenoot/partner recht op 70% van het bereikbare ouderdomspensioen (inclusief de nog niet opgebouwde rechten).
  • Daarnaast wordt, als de medewerker vóór zijn/haar 65e levensjaar overlijdt, een overlijdensuitkering gegeven van netto € 500,-. Het opgebouwde Vroegpensioen komt te vervallen.

 • Collectieve ongevallenverzekering

  U moet het ongeval ook melden bij de ongevallenverzekering. Doe dit in ieder geval vóór de begrafenis of crematie. Zie ook Arbeidsongeval melden.

 • Arbodienst (indien van toepassing)

  U meldt de medewerker zo snel mogelijk af.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt