Wet kwaliteitsborging (WKB)

Woonwijk in aanbouw

De Wet op de kwaliteitsborging in de bouw (WKB)

WKB

De Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelen de nieuwe vergunningsstructuur als er voor grote bouw- of renovatieprojecten een bouwvergunning moet worden aangevraagd. De nieuwe Omgevingswet is 1 januari 2024 ingevoerd. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt hieraan gekoppeld. Daarom heeft OnderhoudNL een speciale Wkb-training (met 100% subsidie vanuit Mijn Carrière) voor de leden ontwikkeld. 

Bouwtekening

Vanaf het begin zijn er grote twijfels geweest over de opzet in invoering van beide wetten. Vooral de automatisering die door de gemeentes moet worden aangepast is punt van zorg. Niet alleen de technische invoering, maar ook de vraag wie alles gaat betalen is nog niet goed beantwoord. Daarnaast zullen de gemeentes leges mis gaan lopen als zij een groot aantal vergunningen niet meer hoeven te verlenen. 

ICT-problemen

De Eerste Kamer heeft aan het 'Adviescollege ICT-toetsing' gevraagd om een rapport. Uit dat onderzoek blijkt dat – niet onverwacht - ICT-problemen bij de invoering door provincies en gemeenten nog lang niet op orde is. Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom aangekondigd dat de invoering van de Wkb wordt uitgesteld naar 1 januari 2024. De Wkb is gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. 

Private kwaliteitsborgers

Door de nieuwe wet vervalt de toetsing van de bouwtechnische voorschriften door het bevoegd gezag (meestal de gemeente) bij vergunningplichtige projecten. Toetsing moet vanaf 2024 door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. De uitvoerders moeten dus zelf kunnen aantonen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. De wet geldt vooralsnog alleen voor de categorie eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden, de zogenoemde 'gevolgklasse CC1'.

Verbeterde positie consument

Met de WKB verandert er niet alleen iets aan het toezicht, ook de positie van de consument wordt door de wet versterkt. Deze moet er zeker van kunnen zijn dat hij krijgt waar hij recht op heeft. Daartoe wordt onder andere de 5%-regeling (opschortingsrecht betaling) aangescherpt. Tijdens de bouw moeten alle betrokken partijen elkaar tijdig en verplicht informeren als er zaken niet goed lopen, de zogenoemde ketenverantwoordelijkheid. Ook dit moet problemen achteraf voor de consument voorkomen.

Milieuvergunning

De WKB geldt overigens niet voor projecten waarvoor een milieuvergunning nodig is. Bij die projecten zal nog steeds het bevoegd gezag de toetsing, controle en handhaving verzorgen.

Proefprojecten

Op 1 januari is de Wkb in werking getreden voor nieuwbouwprojecten onder kwaliteitsborging. Verbouwprojecten onder kwaliteitsborging krijgen vanaf 1 januari 2025 hiermee te maken. Om te oefenen voor verbouwprojecten onder kwaliteitsborging is het mogelijk om een proefproject te starten.

Hiervoor kan via de VNG mogelijk een zogenoemde STIPP-subsidie worden aangevraagd. Om te oefenen voor de invoering van de nieuwe wet, kan uw bedrijf in samenwerking met andere partijen in de keten een proefproject starten. De vergunningverlener moet instemmen, er moet een kwaliteitsborger worden ingehuurd en een goedgekeurd 'kwaliteitsinstrument' worden gebruikt (Wki van Woningborg en KiK van KOMO zijn hiervan bekende voorbeelden).

Een lopend project aanmelden als zogenoemd 'zijstroom'-proefproject is mogelijk, zolang het project nog niet al te ver gevorderd is. De vergunning is dan al verleend en de eerste stappen zijn al gezet voor de uitvoering. Het eerste gedeelte van de nieuwe systematiek wordt dan als het ware 'nagespeeld' door partijen. U kunt contact opnemen voor meer informatie. 

Direct inschrijven voor de OnderhoudNL-training Wkb

Nieuws

Meer nieuws

bouwplaats-registreren_1024x606

De Wet kwaliteitsborging: wat betekent deze voor uw bedrijf?

Begin 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in werking. Ook onderhoudsbedrijven krijgen ermee te maken. OnderhoudNL biedt daarom een training aan over deze wet. In deze training ontdekt u wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf en hoe u zich kunt voorbereiden.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt