Omgevingswet

Woonwijk-in-aanbouw_1024x350

Omgevingswet

26 wetten in één wet samengebracht

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet is een integratie van maar liefst 26 wetten met als doel om het stelsel van vergunningen en eisen te vereenvoudigen. Heeft u nu al een vergunning? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. Die vergunning blijft gewoon geldig. Dat geldt ook voor een aanvraag die in 2023 is gedaan. Wie vanaf 1 januari 2024 een nieuwe vergunning nodig heeft krijgt wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Daarin is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

renovatie-dak-isolatie_1024x350

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Omgevingswet in 2020 zou ingaan. De enorme vertraging is met name een gevolg van de problemen met de automatisering bij de vergunningverleners. Die is ingrijpend veranderd. Er waren namelijk drie loketten die vergunningen af konden geven:

  • het OLO (Omgevingsloket Online)
  • het AIM (Activiteitenbesluit Internetmodule) en
  • het Meldpunt Bodemkwaliteit en Ruimtelijke Plannen.

Daarvoor in de plaats is één Omgevingsloket gekomen. Dit loket is onderdeel van het zogenoemde DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Er zijn veel problemen geweest met het tijdig gereed hebben en goed functioneren van alle ict die daarbij komt kijken. Hopelijk zijn deze problemen verleden tijd. Maar als u tegen problemen aanloopt, laat het ons dan weten.

Hoe zit de nieuwe wet in elkaar?

Vergunningplicht

Op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kunt u een overzicht vinden van alle onderdelen van de Omgevingswet. Vooral van belang is de pagina over de Omgevingsvergunning. Op deze pagina komen de essentiële onderdelen aan de orde, zoals: 'Wanneer is er vergunningplicht?', 'Hoe werkt de aanvraag binnen het DSO?', 'Wie verleent welke vergunning?' en 'Wat zijn de procedurele veranderingen?'

Omgevingsplan

Iedere gemeente (of provincie) zal zijn eigen regels hebben als gevolg van het zogenoemde Omgevingsplan dat zij moeten hebben: dat is een verplichting van de Omgevingswet. Daarvoor gelden niet alleen technische en bouwkundige eisen zoals uit het nieuwe Bouwbesluit (het BBL, Besluit Bouwwerken Leefomgeving) maar ook of en hoe u uw omgeving moet informeren over wat u gaat doen. U kunt te maken krijgen met het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) waarin algemene regels van de overheid staan over gebruik van en activiteiten in de leefomgeving, maar ook specifieke verordeningen van de provincie of van het waterschap. In principe kunt u dit allemaal vaststellen als u de Vergunningcheck doet.

Zorgplicht

In de wet is een algemene en een specifieke zorgplicht opgenomen. De algemene zorgplicht betreft zaken als veilig werken, zorgvuldigheid bij milieubelastende activiteiten en dergelijke. Specifieke zorgplicht vindt u bijvoorbeeld in het BBL. Er is ook een 'algemeen verbod' opgenomen. Dit is een soort kapstok waarmee aanzienlijke (schadelijke) gevolgen die voor de leefomgeving zijn te verwachten kunnen worden verboden, ook als er geen centrale of decentrale regels voor zijn.

De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Eén onderdeel van de nieuwe omgevingswet kent u al: de Wkb. Dit is een mengeling van wijzigingen in diverse andere wetten en besluiten. Via een AMvB (als onderdeel van de Omgevingswet) wordt de praktische invulling van de Wkb vastgelegd. Voor de Wkb hebben we een zelfstandig dossier op onze website.

Vergunning? Wat moet u doen?

Vergunning

De Omgevingswet richt zich sterk op activiteiten die uw bedrijf onderneemt: Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is verdwenen in de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. De vraag of u een vergunning nodig heeft voor activiteiten kunt u controleren met de Vergunningcheck. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, kunt u direct na de check door met de daadwerkelijke aanvraag. Om een aanvraag te doen heeft u nog steeds EHerkenning nodig. Ga over het algemeen uit van EHerkenning niveau 3.

Digitaal Stelsel Omgevingswet en Omgevingsloket

De werking van het DSO wordt op deze pagina uitgelegd, voor zover het bedrijven en burgers betreft. Voor u is het Omgevingsloket het belangrijkste onderdeel van het DSO.

Het Omgevingsloket bestaat uit vijf onderdelen:

  • Vergunningcheck: de check vertelt u of er een omgevingsvergunning of melding nodig is voor een bepaalde activiteit.
  • Aanvragen: zo kunt u een vergunning of melding aanvragen. U leest daar welke gegevens u moet aanleveren bij een aanvraag of melding.
  • Regels op de kaart: daar kunt u op de kaart zien welke regels voor u gelden.
  • Maatregelen op maat: hier leest u welke milieumaatregelen u moet treffen.
  • Mijn Omgevingsloket: in het onderdeel Aanvragen kunt u uw aanvragen en meldingen bekijken.

Termijnen

De tijd die nodig is voor het beslissen en verlenen van een vergunning is in de Omgevingswet acht weken. Er mag een verlenging van zes weken bijkomen. Maar als die periode voorbij is, krijgt u niet automatisch uw vergunning! Dit was nog wel het geval in de oude Wabo, maar deze regel is niet opgenomen in de nieuwe wet. Wel geldt dat de vergunningverlener die te laat is, een dwangsom krijgt opgelegd.

En verder…

Afhankelijk van vragen en ervaringen zullen we dit dossier verder uitbreiden. Uw eigen vragen en ervaringen zijn daarbij van belang. Het is nooit helemaal te voorzien hoe een zo ingrijpend stelsel van nieuwe wetten en procedures gaat uitpakken. Mede met uw ervaringen kunnen we de vinger aan de pols houden.

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt